Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de website van LEBI. MODELISM

Laatst bijgewerkt:

1. Juridische informatie: De LEBI. MODELISM website maakt deel uit van LEBI WORLDWIDE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bischoffsheimlaan 39/4 – 1000 Brussel – België; RC Brussel n° 0644 648 736; BTW-nummer BE 0644 648 736.

2. Gebruiksvoorwaarden: Elk gebruik van de site impliceert de aanvaarding van deze algemene en specifieke gebruiksvoorwaarden, die Lebi.modelism zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om te voldoen aan de verzoeken van de klanten en/of aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

3. Beperking van de toegang tot de site: Lebi.modelism behoudt zich het discretionaire recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de gehele of een deel van de site te verbieden (en, indien nodig, een schadevergoeding te verkrijgen) tegen elke persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden; bijvoorbeeld door misleidende, valse of illegale advertenties op de site te plaatsen; het schaden van de reputatie van de site of het exploiteren ervan voor onwettige doeleinden; inbreuk maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten; door gebruik te maken van de persoonsgegevens waartoe zij via de site toegang kunnen hebben om betalende producten of diensten aan te bieden of om massale ongevraagde berichten (spam) te versturen.

4. Abonnement:

4.1. Uw abonnement op Lebi.modelism loopt door tot het beëindigd wordt. Om gebruik te kunnen maken van de dienst Lebi.Modelism, moet u beschikken over internettoegang en een apparaat dat compatibel is met Lebi.modelism, en moet u ons één of meerdere betalingsmiddelen verstrekken. Een “Betalingsmiddel” betekent een actuele, geldige, geaccepteerde betalingsmiddel die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en die betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten. Tenzij u uw abonnement vóór uw factureringsdatum opzegt, machtigt u ons om u de abonnementskosten voor de volgende factureringscyclus in rekening te brengen via uw Betalingsmiddel (zie ‘Beëindiging’ hieronder).

4.2. Wij kunnen verschillende abonnementsaanbiedingen aanbieden, waaronder abonnementen die door derden worden aangeboden in verband met de levering van hun eigen producten en diensten. Sommige abonnementsaanbiedingen kunnen andere voorwaarden en beperkingen hebben die aan u worden meegedeeld op het moment van registratie of in andere mededelingen die aan u ter beschikking worden gesteld. U kunt de specifieke details van uw Lebi.modelism-abonnement vinden op de lebi-modelism.com website als u op de link “Mijn account” klikt, bovenaan de pagina’s, onder uw profielnaam.

5. Promotionele aanbiedingen: We kunnen af en toe speciale promotionele aanbiedingen en abonnementen aanbieden (‘Aanbiedingen’). Of u in aanmerking komt voor aanbiedingen wordt naar eigen goeddunken van Lebi Worldwide bepaald en we behouden ons het recht voor om een aanbieding in te trekken en uw account op te schorten als we van mening zijn dat u niet in aanmerking komt.

6. Facturering en beëindiging:

6.1. Factureringscyclus. De abonnementskosten voor de Lebi.modelism-service worden in rekening gebracht via uw Betalingsmethode op de specifieke betalingsdatum die wordt aangegeven op de pagina “Account”. De lengte van uw factureringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u hebt gekozen toen u zich aanmeldde voor de service. In sommige gevallen kan uw betalingsdatum veranderen, bijvoorbeeld als uw betalingsmiddel niet werkte, wanneer u uw abonnement wijzigt of als uw betalend abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt. Ga naar de website van Lebi.modelism.com en klik op de link ‘Factureringsgegevens’ op de pagina ‘Account’ om kennis te neamen van uw factuurdatum. Als u zich voor Lebi.modelism hebt geregistreerd met een account dat u bij een derde partij heeft als betalingsmethode, kunt u de factuurgegevens met betrekking tot uw Lebi.modelism-abonnement bekijken via uw account bij de betreffende derde partij.

6.2. Betaalmethode. Om gebruik te kunnen maken van de dienst Lebi.modelism, moet u ons één of meerdere betaalmethoden verstrekken. U machtigt ons om kosten in rekening te brengen op uw account via een betalingsmiddel die aan uw account is gekoppeld in het geval dat uw primaire betalingsmiddel wordt geweigerd of niet langer beschikbaar is voor de betaling van uw abonnementskosten. U bent aansprakelijk voor elk bedrag dat niet in mindering wordt gebracht. Als de betaling mislukt vanwege het verlopen van de kaart, onvoldoende saldo of een andere reden, en u uw account niet beëindigt, kunnen we uw toegang tot onze service opschorten totdat we het bedrag van uw account hebben afgeschreven via een geldige betalingsmiddel. Voor sommige betaalmethoden kan de provider u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten die verband houden met de verwerking van uw. Lokale belastingkosten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder van uw betaalmethode.

6.3. Uw betaalmethoden bijwerken. U kunt uw betaalmethoden bijwerken via de pagina ‘Account’. We kunnen uw betaalmethoden ook bijwerken met informatie die door betalingsdienstaanbieders wordt verstrekt. Na eventuele updates machtigt u ons om de kosten van uw account te blijven afschrijven via de toepasselijke betaalmethode(n).

6.4. Beëindiging. U kunt uw Lebi.modelism-abonnement op elk moment opzeggen en u blijft toegang houden tot de service tot het einde van uw factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we geven geen restituties of tegoeden voor perioden van gedeeltelijk gebruik, of voor ongebruikte Lebi.modelism-inhoud. Om uw abonnement op te zeggen, gaat u naar de pagina “Account” en volgt u de instructies. Als u uw abonnement opzegt, wordt uw account automatisch gesloten aan het einde van uw huidige factureringsperiode. Om te weten wanneer uw account wordt gesloten, klikt u op “Factureringsgegevens” in “Account”. Als u zich voor Lebi.modelism hebt geregistreerd met een account dat u bij een derde partij heeft als betalingsmethode en u wilt uw abonnement op Lebi.modelism opzeggen, dan moet u dit mogelijk bij die derde partij doen, bijvoorbeeld via uw account bij die derde partij en automatische verlenging uit te schakelen of u af te melden voor de Lebi.modelism-service via die derde partij.

6.5. Prijs- en abonnementswijzigingen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in prijzen of in uw abonnementen zijn echter pas van toepassing na minimaal 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving van ons. Als u de prijs- of abonnementswijziging niet wilt accepteren, kunt u uw abonnement opzeggen voordat de wijzigingen van kracht worden.

7.Advertentietarieven:

7.1. Advertenties worden online geplaatst voor verschillende periodes, tegen de tarieven die daarvoor gelden en zoals gecommuniceerd op de site.

7.2. Advertentietarieven worden bepaald op basis van de soorten advertenties en de verwachte duur, zonder de mogelijkheid voor de adverteerder om deze te wijzigen. Het totale bedrag van de advertentie is verschuldigd door het loutere feit van publicatie op de site. De adverteerder zal dus geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling kunnen vragen als hij zijn advertentie voor het verstrijken van de termijn intrekt of als hij zich terugtrekt.

7.3. Wanneer Lebi.modelism haar tarieven wijzigt, zijn de gewijzigde tarieven onmiddellijk van toepassing op nieuwe advertenties die door de adverteerder worden geplaatst.

7.4. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor het bijwerken en verwijderen van de Advertenties die hij op de Site plaatst. Advertenties die aan het einde van de periode niet door Lebi.modelism van de site zijn verwijderd, worden automatisch bijgehouden en worden opnieuw gefactureerd (alsof het nieuwe advertenties zijn), in overeenstemming met de tarieven die van toepassing zijn op het moment van hun bijhoud.

8. Beperking van de publicatie van advertenties: Lebi.modelism behoudt zich het discretionaire recht voor om een advertentie die vóór de vervaldatum op haar site is geplaatst, te weigeren of te deactiveren, zonder compensatie, in de volgende gevallen: de advertentie is in strijd met een wettelijke of reglementaire bepaling; de advertentie is in zijn tekst of illustratie misleidend, vals of illegaal; de advertentie heeft betrekking op een goed die reeds is verkocht of verhuurd; De advertentie verwijst niet specifiek naar een goed of naar een andere website.

9. Realiteit, beschikbaarheid en relevantie van advertenties en diensten:

9.1. De inhoud [teksten, gegevens, foto’s, video,…] die door een adverteerder op de site wordt geplaatst, valt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

9.2. Elke adverteerder verbindt zich ertoe om enkel advertenties te plaatsen die niet in strijd zijn met het auteursrecht (auteursrecht, imago, persoonlijkheid, marktpraktijken, aanzetten tot discriminatie [wetten van 2007]…) of de goede zeden.

9.3. Lebi.modelism kan op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verantwoordelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, juistheid en/of inhoud van de advertenties die op haar website worden geplaatst, noch voor de kwaliteit van de goederen en/of diensten die erop worden geadverteerd.

9.4. Een advertentie die op de Site beschikbaar is, vormt geen aanbod in de juridische zin van het woord; Dit kon alleen het gevolg zijn van direct contact met de makelaar, de notaris, de adverteerder en/of de persoon die de advertentie plaatste.

9.5. Wanneer Lebi.modelism simulatietools ter beschikking stelt van de gebruikers van haar site (financiële aspecten, kredieten, acquisitiekosten, enz.), worden de daaruit voortvloeiende gegevens louter ter informatie verstrekt.

10. Betalingsvoorwaarden:

10.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar.

10.2. Elke betwisting van de factuur moet, om geldig te zijn, gebeuren binnen de tien (10) dagen na verzending en per aangetekend schrijven.

10.3. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen zullen de verschuldigde bedragen die niet betaald zijn op hun vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van één procent (1%) per maand vanaf de datum van de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand wordt voor de berekening van de rente als een volledige maand beschouwd.

10.4. In geval van niet-betaling wordt het verschuldigde bedrag tevens van rechtswege vermeerderd met een boetebeding ten belope van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) als forfaitaire schadevergoeding.

10.5. Lebi.modelism kan vervolgens, zonder voorafgaande verwittiging, de nieuwe advertenties van de adverteerder weigeren en/of zijn/haar account deactiveren door alle aanwezige advertenties te verwijderen zonder dat de adverteerder recht heeft op enige terugbetaling of compensatie. Een heractivering van de advertenties (die nieuwe activeringskosten kan rechtvaardigen) zal pas plaatsvinden na volledige inning van alle verschuldigde bedragen, te vermeerderen met eventuele nalatigheidsinteresten en andere kosten.

11. Beschikbaarheid van de site:

11.1. Om technische en veiligheidsredenen behoudt Lebi.modelism zich het recht voor om de toegang tot de website te onderbreken, zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die kunnen voortvloeien voor de gebruiker.

11.2. Lebi.modelism zorgt er zoveel mogelijk voor dat de advertenties die op haar site worden doorgegeven vrij zijn van bugs, virussen, spyware, Trojaanse paarden en andere… en kan niet op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit voor de gebruiker.

12. Hyperlinks: Lebi.modelism kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de gevolgen van het gebruik van hyperlinks op de site naar inhoud of sites die door derden worden beheerd.

13. Privacy en persoonsgegevens:

13.1. Het wachtwoord dat aan elke gebruiker wordt toegekend, is persoonlijk en vertrouwelijk en kan daarom niet aan derden worden doorgegeven. Elke persoon is dus als enige verantwoordelijk voor elke activiteit die namens hem of haar wordt uitgevoerd.

13.2. Lebi.modelism houdt zich aan specifieke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG.

14. Intellectueel eigendom:

14.1. De volledige inhoud van deze site (logo’s, teksten, grafieken, illustraties, databanken, HTML-code, enz.) en het handelsmerk Lebi.modelism (BOIP-registratie) behoren uitsluitend toe aan LEBI WORLDWIDE en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en door de wet ter bescherming van databanken, die elke opvraging en/of gebruik van alle of een deel ervan verbiedt. Als gevolg hiervan kan LEBI WORLDWIDE de inhoud van de site (met inbegrip van de inhoud die door de gebruiker is gecodeerd) voor elk doel gebruiken, in het bijzonder voor promotionele doeleinden op sociale netwerken of andere.

14.2. Lebi.modelism behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de configuratie en de inhoud van de website te wijzigen. In de mate van het mogelijke wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen [bv. tariefaanpassingen].

14.3. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van alle of een deel van de beschermde elementen, in welke vorm en met welk middel dan ook, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEBI WORLDWIDE.

14.4. De Gebruiker is alleen in het bezit van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk moment herroepbare licentie om toegang te krijgen tot de inhoud van de Site, deze weer te geven, te downloaden en af te drukken, maar alleen voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

15. Garantie. De gebruiker verbindt zich ertoe Lebi.modelism te vrijwaren van elke rechtsvordering of elke andere vordering die door welke derde partij dan ook wordt ingesteld. Hij verbindt zich ertoe LEBI WORLDWIDE schadeloos te stellen voor alle schade, boetes, belastingen of andere bedragen die van hem kunnen worden gevorderd als gevolg van deze acties, met inbegrip van administratieve kosten, advocatenhonoraria en procedurekosten.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie:

16.1. De nietigheid van het geheel of een deel van één van de voorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van alle voorwaarden, maar de bepaling in kwestie zal enkel als ongeschreven worden beschouwd.

16.2. Voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de wzbsite Lebi.modelism zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd en passen zij het Belgisch recht toe.

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de website van LEBI. MODELISM voor zakelijke klanten.

17. Toepassing:

17.1. Deze bijzondere voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de commerciële relatie tussen LEBI WORLDWIDE en haar professionele klanten [hierna “de Professionele Klant” genoemd]: ofwel professionele vastgoedadverteerders [elke natuurlijke of rechtspersoon (met uitzondering van notarissen) die regelmatig onroerend goed te koop of te huur aanbiedt op de markt] en verkopers van advertentieruimte.

17.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang.

18. Specifiek contract:

18.1. Zodra een zakelijke klant een advertentie heeft geplaatst, wordt op zijn naam een zakelijk account aangemaakt en als zodanig vermeld in de databases. Zijn account staat minimaal een maand open, stilzwijgend verlengbaar. Zelfs als de klant geen onroerend goed aanbiedt op de site, blijft deze account actief en zal de administratieve en technische opvolging van deze dienst maandelijks aan de klant worden gefactureerd, in overeenstemming met de geldende tarieven, totdat de klant zelf uitdrukkelijk aan Lebi.modelism aangeeft dat hij zijn account permanent wenst te sluiten.

18.2. De Professionele Klant mag enkel advertenties overdragen in het kader van zijn eigen beroepsactiviteiten en is het dus verboden om advertenties over te dragen in naam en/of voor rekening van andere vastgoedkantoren of andere beroepsbeoefenaars.

18.3. De Professionele Klant zal zich onthouden van elke daad van oneerlijke concurrentie met betrekking tot Lebi.modelism door zich bijvoorbeeld te onthouden van het impliciet of expliciet adverteren van dienstverleners die vergelijkbaar zijn met deze aangeboden door Lebi.modelism.

19. Inhoud: De professionele klant erkent dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor: de juistheid van de inhoud van de advertenties die hij of zij op de site uploadt; de nodige rechten op alle elementen die aldus in elke advertentie worden gebruikt; evenals alle elementen met betrekking tot de relaties met de eigenaars met het oog op de verkoop of verhuur van het onroerend goed/de eigendommen, die het onderwerp zijn van de advertenties.